ALUMINIUM Warzen (Riffel-)-Bleche

Standard-Legierung: DIN 1725

Lagerstandard AlMg3

aus Produktion AlMgSi1

Mechan. Werte/Maßtoleranzen


ca.-Gewichte per Tfl.

Dichte: 2,7


Duett-  oder Quintett- Dessin


EN 573-3

AW 5754 

AW 6082 


EN 1386


Stärke mm Format mm kg/Tfl.
2,0/3,5 1000x2000 12,70
2,5/4,0 1000x2000 15,00
3,0/4,5 1000x2000 17,90
3,5/5,0 1000x2000 20,50
5,0/6,5 1000x2000 29,00
8,0/9,5 1000x2000 45,00
Stärke mm Format mm kg/Tfl.
2,0/3,5 1250x2500 19,70
2,5/4,0 1250x2500 23,50
3,0/4,5 1250x2500 28,00
3,5/5,0 1250x2500 32,20
5,0/6,5 1250x2500 45,30
8,0/9,5 1250x2500 70,30
Stärke mm Format mm kg/Tfl.
2,0/3,5 1500x3000 28,70
2,5/4,0 1500x3000 34,,00
3,0/4,5 1500x3000 40,30
3,5/5,0 1500x3000 46,40
5,0/6,5 1500x3000 65,20
8,0/9,5 1500x3000 102,20